اپ مسابقات ورزشی

تاریخ سفارش: 1399
محل دریافت سفارش: تهران
سیستم عامل: اندروید
نوع پروژه: شخضی

 

پرپوزال:

این اپ، با UI ساده و با توجه به نیاز درخواست کننده؛ طراحی شده و تحویل گردید