آنالیز امنیتی ، پن تست و ارتقای امنیت تارگت های مختلف

به سفارش: مشتریان و یا دوره های آموزشی
تاریخ انجام: مقاطع مختلف
پروتکل های استفاده شده: متغیر(نسبت به هدف)

پرپوزال:

بررسی و پن تست امنیتی پورتال ها، سرورها و تارگت های مختلف، اعم از شخصی، سازمانی، داخلی و خارجی و ارائه راهکار برای ارتقای امنیت آنها، در کنار آنالیز امینتی برای مقاصد آموزشی، یکی از حوزه های فعالیتی شرکت صفر و یک در بخش امنیت بوده است.