02
مرداد

برهود زند

از طریق یکی از همکاران اتحادیه با تیم صفر و یک آشنا شدم ، و خوشبختانه (برخلاف تیم های قبلی) سئو و امنیت ربات و سایت شرکت ما ، بصورت خیلی عالی ارتقا داده شد.